Zaznacz stronę

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „STOLICA pod LUPĄ”
z dnia 18 kwietnia 2014 r. (aktualizowana 8 września 2014 r.)

§ 1 O PROJEKCIE

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu („Regulamin”) jest określenie zasad udziału uczestników w projekcie „STOLICA pod LUPĄ” („Projekt”), w tym uregulowanie kwestii prawnych związanych z przesłanymi przez osoby uczestniczące w Projekcie („Uczestnicy”) utworami („Utwory”).
2. Pełna nazwa Projektu brzmi: „STOLICA pod LUPĄ”.
3. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
4. Autorką Projektu jest Maria Rauch, laureatka stypendium artystycznego Prezydenta m.st. Warszawy („Autorka”).
5. Cel Projektu:
1) cel bezpośredni – stworzenie zbioru opowieści o Warszawie i jej mieszkańcach, zwanych dalej „Utworami” oraz rozpowszechnianie jako zbioru na stronie internetowej: www.stolicapodlupa.mariarauch.pl oraz w wersji drukowanej w formie publikacji „Zeszytu spacerowego szlakiem warszawskich detali i drobiazgów”;
2) cel pośredni – promowanie wiedzy o Warszawie, zachęcanie mieszkańców do odkrywania historii miasta, itp.
6. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 2 UCZESTNICY

1. W projekcie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w projekcie pod warunkiem wyrażenia zgody na ich uczestnictwo przez ich rodziców lub opiekunów prawnych(wymagana jest pisemna zgoda).

§ 3 UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

1. Uczestnikiem Projektu może być każda osoba określona w § 2, która do dnia 30 września 2014 r. dokona zgłoszenia Utworu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) prześle pocztą elektroniczną Utwór na adres stolicapodlupa@gmail.com i w sposób wyraźny zaakceptuje pełną treść Regulaminu;
2) wyjątkiem są przekazy ustne – wówczas Utwory te zostaną spisane przez Autorkę w formie wywiadu.
2. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.
3. Zgłoszenie do udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją zasad wymienionych w niniejszym Regulaminie.
4. Poprzez zgłoszenie Utworu do Projektu Uczestnik oświadcza, że:
1) Utwór został stworzony samodzielnie oraz, że posiada oryginalny i indywidualny charakter,
2) przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do Utworu,
3) Utwór nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążony prawami osób trzecich, oraz nie istnieją żadne takie prawa do niego, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z Utworu przez Autorkę Projektu.
5. Z tytułu oświadczeń złożonych w ust. 5 Uczestnik ponosi przed Autorką odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Autorki. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Autorkę wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego, także przystąpić do postępowania po stronie Autorki i w granicach przewidzianych przepisami prawa działać w jej interesie.
6. Zgłaszając się do udziału w Projekcie Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, pseudonim, e-mail. Uczestnik ma prawo nie ujawniać swojego imienia i nazwiska, w takim przypadku powinien jednak podać indywidualizujący go pseudonim. Dane Uczestnika będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji postanowień umownych niniejszego Regulaminu, w tym np. na potrzeby autoryzacji Utworu, informowania o publikacji książkowej oraz dalszych losach Projektu.
7. Uczestnik ma prawo wskazania, czy jego Utwór będzie oznaczony imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.

§ 4 UTWORY

1. Tematyka Utworów dotyczyć będzie Warszawy i jej mieszkańców. Poprzez Utwór rozumie się zarówno tekst, jak i zdjęcie, ilustrację.
2. Utwory będą zbierane w jeden ze sposobów określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Utwory zgłoszone do Projektu muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Utwór wysłany powinien obejmować nie więcej niż 2.000 znaków maszynopisu (strona A4, Times New Roman 12, 1,5 linii odstępu między wierszami) oraz jeśli zostanie przesłany za pomocą poczty elektronicznej, powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: .doc, .odt.
5. Utwór powinien zawierać:
1) tytuł – 1 słowo, opcjonalnie: podtytuł, motto, cytat (na początku utworu);
2) treść historii (opisująca miejsce, czy tytułowy detal i drobiazg warszawski) ;
3) podpis Uczestnika Projektu (imię, nazwisko lub pseudonim) wraz ze wskazaniem, czy Uczestnik chce, aby Utwór został opublikowany pod jego imieniem, nazwiskiem, pseudonimem lub anonimowo;
4) krótką charakterystykę Uczestnika Projektu – charakterystyka może zawierać np. informację o wykonywanym zawodzie, o pasjach, o tym dlaczego Uczestnik zdecydował się na udział w Projekcie, o tym, co uważa za wyjątkowo cenne w Warszawie oraz inne dane – 40-100 znaków;
5) zadanie dla czytelnika – max. 200 znaków na końcu historii – jest ważną składową każdego utworu i stanowi element zachęcający odbiorcę do działania (pójdź, odnajdź, policz, poszukaj…) – do odwiedzenia miejsca, rozwiązania pewnego zadania, zastanowienia się nad znaczeniem opisanej historii etc.;
6) lokalizację historii – w celu zaznaczenia jej na mapie (adres – jeśli taki jest lub link do mapy google);
7) zdjęcie do historii stanowiące ilustrację do tekstu historii – format plików graficznych: JPEG, TIFF, PNG, rozdzielczość zdjęć 1748 x 2480 px.
6. Przykładowe Utwory znajdują na stronie Projektu. Utwór, w tym jego poszczególne elementy przesłane przez Uczestnika mogą różnić się od tych opublikowanych.
7. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że uzyskał zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących lub uwiecznionych na zdjęciach. W razie odwołania zgody, Uczestnik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Autorki, która usunie zdjęcie ze strony internetowej. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Uczestnik będzie zobowiązany do zapewnienia nowego zdjęcia.
8. Wszelkie Utwory (teksty i zdjęcia) zawierające treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszające prawo, sprzeczne z dobrymi obyczajami będą odrzucane.
9. W Projekcie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym Projekcie.

§ 5 PUBLIKACJA

1. Autorka ma wyłączne prawo do wyboru według własnego uznania historii, które zostaną użyte w Projekcie.
2. Autorka ma prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych i przerabiania poszczególnych Utworów.
3. Uczestnicy mają prawo do autoryzacji przekazanych Utworów. Autoryzacja jest możliwa wyłącznie w razie zgłoszenia przez Uczestnika wyraźnej prośby. Jeśli po upływie tygodnia od przesłania Utworu do autoryzacji, Uczestnik nie odpowie w żadnej formie – domniemywa się, że zgodził się na zmiany redakcyjne dokonane przez Autorkę.
4. Rezultatem Projektu będzie publikacja wybranych Utworów:
na stronie internetowej www.stolicapodlupa.mariarauch.pl,działającej na zasadach Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska;
w publikacji (wydaniu papierowym) w formie „Zeszytu spacerowego szlakiem warszawskich detali i drobiazgów”.
5. Publikacja na stronie internetowej i publikacja w wydaniu papierowym mogą się od siebie różnić.
6. Utwory zostaną opublikowane z podaniem danych (imienia, nazwiska lub pseudonimu), na które wyrażą zgodę Uczestnicy.

§ 6 LICENCJA NIEWYŁĄCZNA

1. W celu umożliwienia publikacji Projektu na stronie projektu www.stolicapodlupa.mariarauch.pl, Uczestnik udziela Autorce niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu w postaci samodzielnej, indywidualnej, jak i w ramach utworów zbiorowych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej,
5) korzystanie poprzez włączenie do innych utworów, w tym w ramach publikacji papierowej.
2. W zakresie pól eksploatacji i na zasadach wskazanych w ust. 1, Uczestnik udziela Autorce zgody na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.
3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji jest nieodpłatne, a także nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.
4. Uczestnik może wypowiedzieć licencję za 10-letnim okresem wypowiedzenia. Autorka nie będzie jednak zobowiązana do usunięcia wprowadzonych do obrotu publikacji papierowych zawierających Utwór.
5. Autorce przysługuje prawo udzielania dalszych sublicencji.
6. Uczestnik wyraża zgodę na wkroczenie w jego autorskie prawo osobiste do integralności Utworu.

§ 7 PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

1. W celu umożliwienia publikacji Utworu w wersji papierowej, Uczestnik przenosi na Autorkę autorskie prawa majątkowe do Utworu w celu wykorzystania w postaci samodzielnej, indywidualnej, jak i w ramach utworów zbiorowych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej,
5) korzystanie poprzez włączenie do innych utworów, w tym w ramach publikacji papierowej.
2. W zakresie pól eksploatacji i na zasadach wskazanych w ust. 1, Uczestnik udziela Autorce zgody na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych polach eksploatacji jest nieodpłatne, a także nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.
4. Skuteczność postanowień niniejszego paragrafu, zgodnie z treścią art. 53 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, ze zm.) jest uzależniona od zawarcia pomiędzy Uczestnikiem a Autorką umowy w formie pisemnej.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wkroczenie w jego autorskie prawo osobiste do integralności Utworu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autorka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Projektu.
2. Regulamin Projektu obowiązuje od dnia 18.04.2014 r.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.stolicapodlupa.mariarauch.pl.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pytania należy kierować na adres mailowy: stolicapodlupa@gmail.com.

 

Maria Rauch

Jako architekt projektuję domy i ich wnętrza, działam zawsze zgodnie z planem – „od ogółu do szczegółu”. Jako autorka projektu Stolica pod lupą – patrzę z innej perspektywy.

Obecnie mieszkam i pracuję w Warszawie na Starych Bielanach. Na swej drodze spotykam ludzi i ich historie, poznaję detale i drobiazgi, które są dla nich szczególnie ważne. Warszawę lubię za jej różnorodność. Do projektu zapraszam wszystkich, którym poznanie miasta: od szczegółu do ogółu – niejako przez lupę – wydaje się szczególnie interesujące.

Fot. Tomasz Żemojcin
×
Justyna Karamuz

Razem z Marią będę się opiekować wersją online Stolicy pod lupą. Na co dzień projektuję strony internetowe i wiem jak ważne jest patrzenie przez lupę. Od drobiazgów, detali i pixeli zależy użyteczność i piękno.

Mieszkam w Warszawie od urodzenia  i podoba mi się, że się zmienia. Lubię historie o małych zmianach, które robią dużą różnicę.

Fot. Piotr Żurek
×
gra w sekrety

Warszawa jest mozaiką, potłuczoną i złożoną na nowo kompozycją pozornie niepasujących do siebie elementów.

ceramiczny talerzyk z Syrenką – autor: Stanisław Tworzydło

×
zagadki

Jak znaleźć chyba najstarszą działającą w Warszawie pracownie ceramiczną? Nie ma szyldu a mieści się na Starym Mokotowie pod tym samym adresem od prawie półwiecza.

Ośrodek Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej

×
Wojciech Węgrzyński

 

Wojciech mało pisze o sobie. Wojciech zbiera zadziwienia i zagubione guziki, i-lustruje *_*

 

Fot. Maria Rauch
 
×
spacery

Osioł Franciszek, owca Kaziemierz oraz banda kotów. W tym gruby rudy. Tą przemiłą zgraję znają wszyscy bywalcy Lasku Bielańskiego.

Kościół Pokamedulski na Starych Bielanach.

×
historie

Przeczytaj historie, rozwiąż zagadkę, odszukaj miejsce i opowiedz nam o tym.

Historie odnajdziesz na wirtualnej mapie.

×